LH Bank คลอดเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ชูดอกเบี้ย 1.50% เปิดบัญชีผ่านแอป

LH Bank คลอดเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ชูดอกเบี้ย 1.50% เปิดบัญชีผ่านแอป-ยืนยันตัวตนที่ 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ


นายวุฒิชัย กมลสันติสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Product and Marketing ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเปิดรับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินไปสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ (e-Saving) ทำให้มีความง่ายและสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ยิ่งขึ้น

ดังนั้นธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings) เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (No-Passbook) ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีและทำธุรกรรมการเงินง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ผ่านระบบยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (e-KYC) ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7- Eleven ทั่วประเทศกว่า 13,000 สาขา

โดยชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต คือ ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 5 ล้านบาท เงื่อนไขน้อยไม่ซับซ้อนและไม่มีขั้นต่ำ เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice โดยไม่ต้องไปสาขา ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มดิจิทัลเจเนอเรชั่น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารจะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการออมเงิน กำลังมองหาผลตอบแทนจากเงินฝากและจากการลงทุน ทั้งผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และนักธุรกิจ โดยผู้ที่เปิดบัญชีได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

ช่องทางการเปิดบัญชี สามารถทำได้โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารเมื่อทำรายการเปิดบัญชีผ่านแอปแล้ว สามารถนำหลักฐานยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven  ทุกสาขาทั่วประเทศ

Back to top button