SUC เตรียมเทนเดอร์ฯ “UT” จำนวน 30.07 ล้านหุ้น สัดส่วน 50.12% ก่อนเพิกถอนจากตลาดฯ

SUC เตรียมเทนเดอร์ฯ "UT" จำนวน 30.07 ล้านหุ้น สัดส่วน 50.12% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด ก่อนเพิกถอนจากตลาดฯ


บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  หรือ SUC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมดของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT เป็นการทั่วไป

ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,419,460 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมด 30,070,800 หุ้น หรือ รวมคิดเป็นร้อยละ 50.12 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UT เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยสมัครใจ

โดยบริษัทฯเสนอซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯเห็นว่าเป็นราคา ยุติธรรมที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทศ.12/2554

โดยราคาเสนอหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งจะกำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ หรือทรัพย์สินของ UT โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการ กระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้เนื่องจาก UT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUC ได้หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และอยู่ระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ เมื่อไม่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอแล้วและยังไม่มีธุรกิจหลักที่จะดำเนินการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องจะเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของ UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น SUC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT รวมทั้งสิ้น 29,929,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ UT ได้พิจารณาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ UT เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ต.ล.ท.โดยสมัครใจ

โดยบริษัทฯจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดดังกล่าว เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญ ของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายหลังเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UT มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UT และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ UT เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UT และ

2) ตลาดหลักทรัพย์ฯและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจาก การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Back to top button