GULF ผนึก CRC ตั้ง “กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี” รุกผลิต-จำหน่าย “โซลาร์รูฟท็อป”

GULF ลงนาม CRC ตั้งบ.ย่อย “กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี” รุกผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป นำร่องร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขาเขตกทม.-ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า บริษัทขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“Solar Rooftop”)และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC TWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มีแผนที่จะร่วมกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด หรือ GGE ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF1และ CRC TWD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของร้านค้าปลีก ไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และกลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรม และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

โดยภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน GGE จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่ร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปในสาขาอื่น ๆ ตามที่จะตกลงกัน รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของเจ้าของหลังคารายอื่นๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต

สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง

ขณะที่ CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์ท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, และร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และพร็อพเพอร์ตี้ เพื่อมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าและบริการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทมีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

 

Back to top button