TU ตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่งในดูไบ ใช้แบรนด์ “John West” ทำตลาด


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ยูไนเต็ด ซีฟู้ด (หมายเลข 1) FZCO และบริษัท ยูไนเต็ด ซีฟู้ด (หมายเลข 2) FZCO ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในส่วนของบริษัทใหม่ หมายเลข 1 ชื่อบริษัท  ยูไนเต็ด ซีฟู้ด จำกัด (หมายเลข 1) FZCO ลักษณะธุรกิจ  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์และการตลาด ทุนจดทะเบียน 100,000 เดอร์แฮม (1,000,000 บาท) โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 60% จำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้น 60,000 เดอร์แฮม บริษัท ซาโวลา ฟู้ดส์ จำกัด ถือหุ้น 40% จำนวน 40 หุ้น มูลค่าหุ้น 40,000 เดอร์แฮม

ส่วนบริษัทใหม่ หมายเลข 2 ชื่อบริษัท ยูไนเต็ด ซีฟู้ด จำกัด (หมายเลข 2) FZCO ลักษณะธุรกิจ การขายและการจัดจำหน่าย ทุนจดทะเบียน 100,000 เดอร์แฮม (1,000,000 บาท) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 40% จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 40,000 เดอร์แฮม บริษัท ซาโวลา ฟู้ดส์ จำกัด ถือหุ้น 60% จำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 60,000 เดอร์แฮม

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับวัตถุประสงค์ของการลงทุนจัดตั้งบริษัท ยูไนเต็ด ซีฟู้ด จำกัด (หมายเลข 1) FZCO  และบริษัท ยูไนเต็ด ซีฟู้ด จำกัด (หมายเลข 2) FZCO เพื่อการเข้าถึงแหล่งอาหารทะเลทั่วโลกจากความเชี่ยวชาญระดับโลกของไทยยูเนี่ยน และความเชี่ยวชาญระดับผู้นำภูมิภาคของซาโวลา ฟู้ดส์ คอมพานี อีกทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย โดยที่ไทยยูเนี่ยนมีความแข็งแกร่งด้านการสรรหาวัตถุดิบ การผลิต การพัฒนาและวิ จัย ในขณะที่ทางซาโวลา ฟู้ดส์ คอมพานี มีความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และการจัดจำหน่าย และยังเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดและความเข้าใจในผู้บริโภคของทั้งสองฝ่าย โดยเลือกที่จะใช้แบรนด์ John West เป็น แบรนด์ธงในการทำตลาดตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ รับทราบการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เพิ่มเติมจากเดิม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 และครั้งที่ 6/2558 มีผลทำให้ TU ถือหุ้นในบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิม 90.08% เป็น 99.66% ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และถือหุ้นบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จากเดิม 99.54% เป็น 99.55% ของทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท

Back to top button