“ธปท.-ก.ล.ต.” เปิดรับฟังความเห็น “Thailand Taxonomy” เริ่มวันนี้-26 ม.ค.66

ธปท.-ก.ล.ต. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 และผลกระทบหากนำมาใช้งาน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.65 ถึง 26 ม.ค.66


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ใช้ประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงิน ที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับ Thailand Taxonomy ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งในระยะที่ 1 จะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง และจะดำเนินการในภาคสำคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป

โดยประเด็นข้างต้น ในการนี้ ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 และผลกระทบหากนำมาใช้งาน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.65 ถึง 26 ม.ค.66

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: [email protected] และฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาง Email: [email protected]

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียด Thailand Taxonomy (บรรยายเป็นภาษาไทย) ในวันอังคารที่ 10 ม.ค.66 เวลา 13.00-15.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยกรอกแบบฟอร์มใน ลิงก์ลงทะเบียน https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=yQkC_IobpmIioVlu-8rutw

Back to top button