TRC ดีดบวก 6% รับแผนลุยลงทุน “เหมืองโปแตช” คืบ! หลังเตรียมเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้

TRC ดีดบวก 6% รับแผนลุยลงทุน “เหมืองโปแตช” คืบ! หลังเตรียมเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เตรียมชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 17 พ.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(27 ก.ย.66) ราคาหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ณ เวลา 11:39 น. อยู่ที่ระดับ 0.50 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 6.38% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 9.25 บาท

โดยเช้านี้ TRC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของเมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 ได้มีมติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญเพิ่มทุนของในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ APOT เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100 บาท แบ่งออกเป็น 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.5 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 27 พ.ย.66

นอกจากนี้ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และชำระคืนเงินกู้รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT โดยกลุ่มบริษัทฯจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนราว 1,534.7-1,734.7 ล้านบาท, หุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในบริษัท 600-800 ล้านบาท รวม 4,334.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ APOT ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ APOT เป็นจำนวน 18,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยในไตรมาสที่ 1/66 APOT ได้มีการเรียกเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 450,930,000.00 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้วเป็นจำนวน 113,303,500.00 บาท

โดยการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 17,549,070,000.00 บาท จะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการเหมือง และโรงแต่งแร่โพแทชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการเหมืองแร่โพแทช)

ปัจจุบัน APOT อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการ ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือการระดมทุน จากผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ตามอัตราส่วนที่สถาบันทางการเงินกำหนด โดยการเรียกเพิ่มทุนข้างต้นจะทยอยจัดสรรหุ้นตามมูลค่าการก่อสร้างจริงที่เกิดขึ้นตามสัญญารับเหมาก่อสร้างของ APOT และเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกใช้เงินของสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน

พร้อมกันนี้ภายหลังจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พ.ย.66 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม และ APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทช บริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4/66 บริษัทฯ จะทำการทยอยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระหุ้นเพิ่มทุนของ APOT เป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100.00 บาท โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ APOT เป็นจำนวน 44,094,671 หุ้น โดยกรอบระยะเวลาจะอ้างอิงตามแผนการเรียกเพิ่มทุนของ APOT ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเบิกเงินกับสถาบันทางการเงิน

บริษัทฯคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทฯได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ 1.หากการเพิ่มทุนของ APOT ประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งความสำเร็จของสินเชื่อโครงการ หรือ Financial Close และการเข้าลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award ตั้งแต่ปี 2559 อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ, 2.การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงจากการขาดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงที่สูง และ 3.บริษัทฯจะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมภายหลังจากที่ APOT ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ APOT เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯรวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเมอริเชียสร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ร้อยละ 2.67 ขณะที่กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 20.00 และบริษัท ไทย-เยอรมัน ไมนิ่ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.13

โดยโครงการเหมืองแร่โปแตชของ APOT ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 285 กิโลเมตร โดยบริเวณเหมืองแร่จะครอบคลุมตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร และตำบลหัวทะเล โดยโครงการอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่งโคราช พื้นที่ตั้งโครงการประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก คือ

1.พื้นที่การทำเหมืองใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่ทำเหมืองใต้ดินทั้งสิ้น 9,707-0-83 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมการทำเหมืองใต้ดินที่มีความลึกจากระดับผิวดินไม่เกิน 100 เมตรประมาณ 155-0-50 ไร่ , 2.พื้นที่การทำเหมืองบนดิน ได้แก่ พื้นที่โรงแต่งแร่ โรงเก็บแร่ดิบ โรงเก็บผลิตภัณฑ์ อุโมงค์เข้าสู่ชั้นแร่ และอาคารสำนักงาน เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 883-3-18 ไร่ และ 3.พื้นที่นอกเขตประทานบัตรประมาณ 5,713-0-75 ไร่เพื่อใช้เป็นพื้นที่บ่อเก็บหางแร่และแนวท่อลำเลียงหางแร่

โดยโครงการเหมืองแร่โพแทชได้จัดทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการเหมืองแร่โพแทชในปัจจุบันพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมลงทุนใหม่และขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Project Financing)

Back to top button