EE เผยโรงไฟฟ้าเอสเอสยูที 2 บล็อคสร้างล่าช้ากว่าแผน ขอเลื่อน COD เป็น ส.ค.-ก.ย.59


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ EE แจ้งความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่นบล็อค 1 และบล็อค 2 ของบริษัทร่วมภายใต้บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ณ วันที่ 31 ม.ค.59 มีความล่าช้ากว่าแผน จึงได้แจ้งต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขอเลื่อนวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) บล็อคที่ 1 จากวันที่ 1 เม.ย.59 เป็นวันที่ 1 ส.ค.59 และบล็อคที่ 2 จากวันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นวันที่ 1 ก.ย.59

ทั้งนี้ ความสำเร็จของงานโดยรวมเท่ากับร้อยละ 90.25 จากแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ 96.91   มีความคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดร้อยละ -6.66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยโรงไฟฟ้าบล็อค 1  มีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟกับกฟผ.  วันที่ 1 เม.ย.59  ได้กำหนดความสำเร็จของงานตามแผนไว้ที่ ร้อยละ 97.93   แต่ปัจจุบันมีความสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 92.45 ความคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ -5.49

ส่วนโรงไฟฟ้าบล็อค 2  มีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟกับกฟผ.  วันที่ 1 มิ.ย.59 ได้กำหนดความสำเร็จของงานตามแผนไว้ที่ร้อยละ  94.55  แต่ปัจจุบันมีความสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 85.11  ความคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ -9.43

ทั้งนี้ ความล่าช้าจากแผนงานดังกล่าวเป็นผลส่วนหนึ่งจากการที่บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ไม่สามารถวางท่อส่งก๊าซฯตามแผนงานและกำหนดการที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ใน 3 เรื่อง ได้แก่ การวางท่อส่งก๊าซฯบริเวณถนนเทพารักษ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนตำหรุบางพลี ซึ่งต้องรอหนังสืออนุญาตจากกรมทางหลวง , การวางท่อส่งก๊าซฯบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3116 สายบางปิ้ง-แพรกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับการก่อสร้างขยายถนนทางหลวง ทำให้บริษัทเข้าทำงานไม่ได้จนกว่าจะมีการส่งมอบงานก่อสร้างถนน และการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯบริเวณซอยแพรกษา 14 ที่มีระบบสาธารณูปโภคหลายอย่างเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน บริษัทจึงต้องรอให้สาธารณูปโภคอื่นดำเนินการก่อน

Back to top button