LHBANK เตรียมยื่นเอกสารให้ธปท. หลังบอร์ดไฟเขียวจองซื้อหุ้นกับ CTBC

LHBANK เผยบอร์ดไฟเขียวเข้าลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นกับ CTBC โดยบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุน 7.54 พันล้านหุ้น ให้ CTBC ในราคา 2.20 บาท/หุ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขออนุญาต ธปท.- ก.ล.ต.


บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHBANK ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น (SSA) กับ CTBC Bank Company Limited (CTBC) ในการหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ทั้งนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 มี.ค.59 ว่าบริษัท และ CTBC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น (SSA MOU) โดยบริษัท และ CTBC ตกลงจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) นั้น เมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) บริษัท และ CTBC ได้เข้าลงนามใน SSA เรียบร้อยแล้ว โดยภายใต้ SSA ดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 7.54 พันล้านหุ้น เสนอขายต่อ CTBC ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคา 2.20 บาท/หุ้น ซึ่ง SSA มีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักเป็นไปตาม SSA MOU

โดยระหว่างนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งการยื่นขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับ CTBC ก็จะยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่ไต้หวันด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของทั้ง LH และ QH เมื่อวานนี้ มีมติอนุมัติให้ LH และ QH เข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น  (Shareholders Agreement)  กับ CTBC เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้ลงนามเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เช่นกัน

Back to top button