เปิดโผหุ้น ‘พีอี-พีบีวี’ ต่ำ-‘Yield’ สูง

หากพิจารณาข้อมูลจากตลท. พบว่ามีหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ต่ำกว่าตลาดหลายตัวด้วยกัน


เส้นทางนักลงทุน

หากพิจารณาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่ามีหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ต่ำกว่าตลาดหลายตัวด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการสำรวจแค่เมื่อนำเอาค่า P/E ไม่เกินที่ระดับ 25 เท่า และค่า P/BV ไม่เกิน 1 เท่า เพื่อเป็นเกณฑ์เพื่อร่อนตะแกรงคัดหุ้นที่ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ (PE Ratio) ต่ำ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ต่ำ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูง มาเป็นตัวเลือก

สำหรับหุ้นที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 พบว่า มี 17 ตัว โดยประมาณตามหลักการคัดสรร ด้วยมีค่า P/E ต่ำกว่า 15 เท่า และค่า P/BV ต่ำกว่า 1 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นหุ้นปลอดภัย พร้อมกับยังมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเกิน 4% อีกด้วย

สำหรับการร่อนตะแกรงคัดสรรหุ้นตามเงื่อนไข ได้แก่ TCAP, SENA, PSH, KYE, SCP, RATCH, KCAR, QH, FMT, PMTA, METCO, SC, CSC, AP, IRC, SUC และ TK เป็นต้น

ส่วนรายละเอียดอย่างเช่น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ TCAP พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 10.04 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.67 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 7.45%

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 6.12 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.85 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 7.35%

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 13.77 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.71 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.96%

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) หรือ KYE พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 11.89 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.92 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.73%

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SCP พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 14.22 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.85 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.21%

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 8.39 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.96 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.33%

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 10.89 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.96 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.30%

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 14.16 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.94 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.17%

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FMT พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 7.11 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.90 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.16%

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 12.54 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.84 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.15%

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ METCO พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 9.02 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.97 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.05%

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่  7.78 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.77 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.00%

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) หรือ CSC พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 11.93 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.70 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.97%

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 6.65 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.95 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.74%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  IRC พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 10.63 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.93 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.70%

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) หรือ SUC พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 10.74 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.44 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.62%

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK พบว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 มีค่า P/E อยู่ที่ 10.50 เท่า ขณะที่ค่า P/BV อยู่ที่ 0.88 เท่า ส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.33%

อย่างไรก็ตาม การเลือกหุ้นข้างต้นเป็นเพียงนำเสนอส่วนของค่า P/E Ratio, ค่า P/BV Ratio ต่ำ และ Dividend Yield สูง เพื่อเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งประกอบการลงทุน

Back to top button