MFEC ตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้น 70% ทำธุรกิจปรึกษาและพัฒนาระบบไอที

MFEC ตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้น 70% ทำธุรกิจปรึกษาและพัฒนาระบบไอที เตรียมเปิดบริการ ก.พ.60

บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจโครงการใหม่ร่วมกับพนักงาน ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนหน้านี้ โดยจะจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายในเดือนธ.ค.59 ในนามบริษัท เพลย์ ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 70% คิดเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท ขณะที่บริษัทใหม่จะเปิดดำเนินการในเดือนก.พ.60

โดยบริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัย สื่อผสมมัลติมีเดีย วิทยาการข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการหุ่นยนต์ อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหาบุคลากรทำงานในโครงการต่าง ๆ

คำค้น