MAX ขอผ่อนผันส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/58

MAX ขอผ่อนผันส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/58

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ MAX ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 56 ลงวันที่22 พฤศจิกายน 2556กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 45วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ด้วย บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดทำและนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

แต่เนื่องจากผู้สอบบัญชี อยู่ระหว่างการสอบทานรายการบางรายการของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมของบริษัทจึงทำให้บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินรวมได้ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเร่งรัดชี้แจงต่อผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จ

ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะสามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและนำส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

คำค้น