SPPT เข้าซื้อหุ้น “บ.เทอร์ราไบท์เน็ท โซลูชั่น” ลุยให้บริการไอทีครบวงจร

SPPT เข้าซื้อหุ้น “บ.เทอร์ราไบท์เน็ท โซลูชั่น” มูลค่า 175.44 ล้านบาท เดินหน้าให้บริการไอทีครบวงจร

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ SPPT ระบุว่า ตามที่บริษัทได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้วางระบบและให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร (System Integration –SI) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธุ์

ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561

คำค้น