CIMBT เล็งเพิ่มทุน 4.54 พันล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 20:3 รับแผนขยายธุรกิจ

CIMBT เล็งเพิ่มทุน 4.54 พันล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 20:3 รับแผนขยายธุรกิจ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.74 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 1.51 หมื่นล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 4.54 พันล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่ 20 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.87 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคาร และรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับคู่แข่งในธุรกิจธนาคาร และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคาร อันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 4 ก.ย.61

คำค้น