SPC รับทรัพย์ 61 ลบ.หลังตัดขายหุ้น”ฟาร์มเฮ้าส์”ให้ TFMAMA อีก 0.23%

SPC รับทรัพย์ 61 ลบ.หลังตัดขายหุ้น"ฟาร์มเฮ้าส์"ให้ TFMAMA อีก 0.23%

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.23% ในราคาหุ้นละ 61.16 บาท เป็นเงิน  61,160,000 บาท ให้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA

สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำรายการดังกล่าวเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และได้รับกำ ไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)

อนึ่งภายหลัง SPC ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB เหลือเพียง 4,650,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.03% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วก่อนการจำหน่ายมีจำนวน 5,650,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.26% ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

คำค้น