บอร์ด TLUXE เปลี่ยนชื่อใหม่ ”พีพี ไพร์ม” เคาะชื่อย่อ “PPPM”

บอร์ด TLUXE เปลี่ยนชื่อใหม่ ”พีพี ไพร์ม” เคาะชื่อย่อ “PPPM”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (21 ก.ย.61) ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

โดยมีรายละเอียดได้แก่ เปลี่ยนชื่อภาษาไทย จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน), ชื่อภาษาอังกฤษ เดิม Thai Luxe Enterprises Public Company Limited เป็น PP PRIME Public Company Limited

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “TLUXE” เป็น “PPPM” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

อย่างไรก็ตาม วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น