ITELรับรางวัลองค์กรนวัตกรรม ประจำปี61

ITEL เข้ารับรางวัล "องค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2561" ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายณัฐนัย อนันตรัมพร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจำปี 2561 สำหรับ ITEL ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

คำค้น