MFC ออกกองทุน M-ATECH เน้นลงทุนกลุ่มเทคโนโลยี

MFC ออกกองทุน M-ATECH ลงทุนกลุ่มเทคโนโลยีหลังมองมีศักยภาพโต ขายครั้งแรกวันนี้-6 พ.ย.61

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีออกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี (M-ATECH) เปิดขายครั้งแรกวันนี้-6 พฤศจิกายนนี้ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  เนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตมาตลอดในช่วงปี 2555-2561 และมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวต่อไป

โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง

สำหรับกองทุนเปิด M-MATECH คาดว่าจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศสองกองทุน ได้แก่ กองทุน Wellington Asia Technology (USD N Accumulating unhedged) ซึ่งบริหารโดย Wellington Management Company กองทุนมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี

รวมทั้งกองทุน Invesco China Technology ETF ซึ่งบริหารโดย Invesco Capital Management LLC เป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกองทุนให้ใกล้เคียงผลตอบแทนดัชนี AlphaShares China Technology ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในจีน ฮ่องกง มาเก๊า

ทั้งนี้ จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองว่านอกจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะมีแนวโน้มเติบโตแล้ว ยังมีความสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เติบโต และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เช่น รถยนต์ไร้คนขับ Shopping Online โรงงานที่ใช้หุ่นยนต์ในการผลิต และวงการแพทย์ เป็นต้น นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าจำนวนการใช้ Data จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะแตะระดับ 160 trillion GD ภายในปี 2568

โดยในปัจจุบันเอเชียเป็นศูนย์กลางการริเริ่มและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก จากการเป็นแหล่งที่ตั้งของ Supply chain สำหรับสินค้าเทคโนโลยีและเป็นแกนหลักของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซึ่งการเติบโตของบริษัทที่น่าลงทุนมีจำนวนมากสวนทางกับการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีของเอเชียที่ยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้การเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และยังเป็นตลาดอุปโภคที่สำคัญในการรองรับสินค้านวัตกรรมใหม่ด้วย

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลกระทบเชิงลบของการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของโลก (US-China Trade War) การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ ปัญหาการเมืองในยุโรป และความกังวลต่อเสถียรภาพภายนอกประเทศของกลุ่มตลาดเกิดใหม่

อนึ่ง กองทุนเปิด M-ATECH เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ หลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด M-ATECH จะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท