FORTH คว้างานจ้างเหมารักษาซ่อมแซม-เปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รับเงิน 254.6 ลบ.

FORTH คว้างานจ้างเหมารักษาซ่อมแซม-เปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รับเงิน 254.6 ลบ.

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH แจ้งว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกาศเลขที่สอ.5/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนั้น

ทั้งนี้ผลปรากฏว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าว โดยมีมูลค่างาน 254.6 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ส่วนการลงนามสัญญาว่าจ้างจะดำเนินการภายหลังจากที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ

คำค้น