IFEC หลุดป้าย “NP” หลังตั้งบอร์ดตรวจสอบครบ! ตลท.คง “SP” รอส่งงบการเงินปลดล็อคเหตุเพิกถอน!

IFEC หลุดป้าย "NP" หลังตั้งบอร์ดตรวจสอบครบ! ตลท.คง "SP" รอส่งงบการเงินปลดล็อคเหตุเพิกถอน!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ทำการปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ภายหลังจากที่ IFEC ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

อนึ่ง IFEC ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง และ IFEC ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ 6 คนไว้แล้ว ทำให้ปัจจุบัน IFEC มีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน รวมถึงมติแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (กรณีฉุกเฉิน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562

อย่างไรก็ตาม ตลท.ยังคงเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์) เนื่องจาก IFEC ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินและรายงานตามมาตรา56 ที่ไม่ได้นําส่งดังนี้ งบการเงินไตรมาส 1/60 ,งบการเงินไตรมาส 2/60 ,งบการเงินไตรมาส 3/60 ,งบการเงินปี 2560 ,งบการเงินไตรมาส 1/61 ,งบการเงินไตรมาส 2/61 ,งบการเงินไตรมาส 3/61 และงบรายปี 2561

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นว่าการที่ IFEC มีกรรมการครบเป็นองค์คณะได้ตามกฎหมายแล้วจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาของกิจการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการ IFEC เร่งดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และขอให้นำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจัดส่งและเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว เพื่อให้ IFEC พ้นเหตุแห่งการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในที่สุด อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทุกราย

คำค้น