ผถห.ใหญ่อันดับ 2 “ปกรณ์ มงคลธาดา” ดอดเก็บหุ้น AQUA จำนวน 0.47% รวมถือเกิน 10%

ผถห.ใหญ่อันดับ 2 "ปกรณ์ มงคลธาดา" ดอดเก็บหุ้น AQUA จำนวน 0.47% รวมถือเกิน 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา นายปกรณ์ มงคลธาดา ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA จำนวน 0.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  10.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายปกรณ์ มงคลธาดา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ถือหุ้น 400,164,500 หุ้น หรือคิดเป็น 8.71%

รายชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 520,230,700 11.33
2. นายปกรณ์ มงคลธาดา 400,164,500 8.71
3. น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 147,243,000 3.21
4. น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล 140,491,922 3.06
5. นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 128,325,000 2.79

คำค้น