RATCH เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ราช กรุ๊ป” มีผล 19 เม.ย.นี้

RATCH เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "ราช กรุ๊ป" มีผล 19 เม.ย.นี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.62 ได้มีมติดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED พร้อมทั้งเปลี่ยนตราบริษัทฯเป็น

2. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ
3. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังที่กล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย.62

อนึ่ง บริษัทยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ “RATCH” โดยมีผลตั้งแต่ 19 เม.ย. 2562

คำค้น