CPN ทุ่ม 7.7 พันลบ.เข้าซื้อหุ้น “เบย์วอเตอร์” บ.ร่วมทุน BTS เพิ่มฐานเติบโตรายได้

CPN ทุ่ม 7.7 พันลบ.เข้าซื้อหุ้น "เบย์วอเตอร์" บ.ร่วมทุน BTS เพิ่มฐานเติบโตรายได้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (เบย์วอเตอร์) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเบย์วอเตอร์ รวมถึงหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 7,698.72 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อภายหลังจากบริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด (รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง) (บริษัทย่อยที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100) ปฏิเสธการซื้อหุ้นสามัญเบย์วอเตอร์จาก BTS ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง และ BTS เรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นเบย์วอเตอร์ดังนี้

1.เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มฐานรายได้ในการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากเบย์วอเตอร์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในอนาคต

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในการเข้ามาถือหุ้นของบุคคลอื่นภายหลังจากที่บริษัทซื้อหุ้นสามัญในเบย์วอเตอร์แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นในเบย์วอเตอร์ประกอบด้วยบริษัทฯ และรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 50:50

 

คำค้น