“บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น GPSC ออกเหลือถือไม่ถึง 5%

"บลจ.บัวหลวง" ตัดขายหุ้น GPSC ออกเหลือถือไม่ถึง 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.56% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 340,565,223 22.73
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 338,266,861 22.58
3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 311,425,457 20.79
4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 133,468,059 8.91
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 45,364,300 3.03

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/02/2562)