PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี เพิ่มรายจ่ายแตะ 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ ดันปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี (62-66) เพิ่มรายจ่ายแตะ 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ พัฒนาโครงโครงการรองรับการเติบโตระยะยาวหนุนปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัท ได้ปรับแผนดำเนินการและประมาณการรายจ่าย โดยรวมผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)

โดยในปี 2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,948 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแผนนี้ไม่รวมวงเงินรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) จำนวน 2,086 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดขึ้นในปี 2562

สำหรับประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP เป็นดังนี้

ทั้งนี้จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทคาดการณ์ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน ระหว่างปี 2562 – 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปี บริษัทได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก การผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนงานดังกล่าวทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น(Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณ 7%

อนึ่ง ตามแผนเดิมรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,105 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 62 คาดการณ์จะมีรายจ่ายรวมที่ 3,256 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมที่ 3.18 แสนบาร์เรล/วัน

คำค้น