ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม มูลค่า 36.33 ลบ.

ILINK คว้างานจัดซื้อ-ติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม มูลค่า 36.33 ลบ.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบคมนาคมทหาร งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ กับกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีขอบเขตงาน เป็นงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร จำนวน 1 ระบบ มูลค่างาน 36,330,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และมีระยะเวลาการส่งมอบ 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

คำค้น