FPI รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement

FPI รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI เข้ารับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement (กิตติกรรมประกาศ) ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG เพื่อแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

คำค้น