THANA ตั้ง “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์”นั่งประธานบอร์ด มีผล 8 ม.ค.63

THANA ตั้ง "ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์"นั่งประธานบอร์ด มีผล 8 ม.ค.63

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกซึ่งจะครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติแต่งตั้ง ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวยท์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท เนื่องด้วยเห็นว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

คำค้น