ครม.อนุมัติเพิ่มไลเซนต์ธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท พร้อมค่าธรรมเนียม

ครม.อนุมัติเพิ่มไลเซนต์ธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท พร้อมค่าธรรมเนียม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือ กำหนดเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต          ใบอนุญาตตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.2551ฯ                การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

1.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก           ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก

2.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข           ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข

3.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค           ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค

4.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง           ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง

5.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

6.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์                        การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

7.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท          ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการเงินร่วมลงทุน                                     กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

8.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการเงินร่วมลงทุน

9.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

โดยกำหนดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตสำหรับใบ จ และใบ PE ที่ชำระแก่สำนักงาน ก.ล.ต.ดังนี้

2.1 ค่าพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตสำหรับใบ จ และใบ PE คิดในอัตรา 3 หมื่นบาทต่อใบอนุญาต ซึ่งเป็นอัตราเดียว

กับใบอนุญาตประเภทอื่น

2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

2.2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับใบ จ คิดในอัตรา 5 ล้านบาท โดยหากต่อไปผู้ที่ได้รับใบ จ จะ

ขอใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบ ก) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15 ล้านบาท

2.2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับใบ PF คิดในอัตรา 1 ล้านบาท

3.แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต หรือ

สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ต้องแสดงได้ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลยินยอมให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต

4.แก้ไขเพิ่มเติมการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิม โดยให้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรณีที่เป็นการขอรับใบ ก ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบ จ

4.2 กรณีที่เป็นการขอรับใบ จ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และหรือกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

5.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของหนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบผู้ขอรับใบอนุญาตให้รองรับการเข้าถึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดได้

คำค้น