AMANAH เปลี่ยนปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด 0.11 บ./หุ้น เคาะจ่าย 8 พ.ค.นี้

AMANAH เปลี่ยนปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด 0.11 บ./หุ้น จากเดิมจ่ายหุ้น 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล-เงินสด 0.011111111111 บ./หุ้น เคาะจ่าย 8 พ.ค.นี้

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียวในอัตราเดิมหุ้นละ 0.111111111111 บาท  โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เดิมคือวันที่ 11 มี.ค. 63 และวันจ่ายเงินปันผลเดิมคือวันที่ 8 พ.ค.63

ทั้งนี้ เดิม AMANAH จะจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 62 เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสดในอัตรา 0.011111111111 บาท/หุ้น รวมอัตราการจ่ายปันผลทั้งหมด 0.111111111111 บาท/หุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยลดวาระเดิมจาก 11 วาระ เหลือ 9 วาระ หลังปรับลด 2 วาระ ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลง 1 วาระ คือ วาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดบางส่วน เปลี่ยนเป็นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียว

คำค้น