AQUA ดึง “ฉาย บุนนาค” นั่งกรรมการ เสริมแกร่งผู้นำสื่อโฆษณา

AQUA ดึง "ฉาย บุนนาค" นั่งกรรมการ เสริมแกร่งผู้นำสื่อโฆษณา

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของ นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เนื่องด้วยมีภาระกิจมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมมีมติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่า นายฉาย บุนนาค เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณา รวมถึงงานบริหารเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำศักยภาพที่มีมาช่วยในการบริหารงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป