MFC ออกกอง MCHINA สร้างผลตอบแทนหุ้นจีน

MFC ออกกอง MCHINA สร้างผลตอบแทนหุ้นจีน

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA) เสนอขายวันที่ 22 มิ.ย.- 1 ก.ค. 63 โดยเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก

โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว เน้นลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรมหรือประเทศที่ก่อตั้งดำเนินธุรกิจและ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

กนอกจากนี้องทุนหลักยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น กองทุนได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม China Equity กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีการเติบโตสูง (Growth) คุณภาพดี (Quality )และมีมูลค่าที่เหมาะสม (Valuation) เพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ลงทุน 40-60 บริษัท โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเข้มข้นพร้อมด้วยทีมงานวิจัย ภาคสนาม (Grass root Research) ที่มีความเชี่ยวชาญ และคัดเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ บริษัทในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีน เช่น Consumer Brands, Tourism, Health Care Service หรือกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐอย่าง Semiconductor, รถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ Hi-tech ต่างๆ

ทั้งนี้ จีนนับเป็นประเทศที่มีการเติบโตก้าวกระโดด จากประเทศที่อาศัยแรงงานผลิตสินค้าพื้นฐานด้วยต้นทุนต่ำ (Old Economy) ไปสู่การผลิตสินค้าบริการที่มีเทคโนโลยี (New Economy) ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 จีนมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และการขยายตัวของสังคมเมือง เป็นโอกาสดีในการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นจำนวนกว่า 3,500 บริษัทที่รวมเรียกว่า หุ้นจีน A-Shares

สำหรับตลาดหุ้นจีน A-Shares ที่มีความน่าสนใจ และมีหุ้นที่หลากหลายโดดเด่น ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวข้องการบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  นอกจากนี้บริษัทในตลาดหุ้นจีน A-Shares ได้รับผลกระทบจากการสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างจำกัด เนื่องจากรายได้ของบริษัทดังกล่าว กว่าร้อยละ 90 มาจากการบริโภคภายในประเทศจีน

โดยกองทุน MCHINA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นจีน และผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพ เติบโต ในราคาที่เหมาะสม สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 6