CHAYO ออกหุ้นกู้ 300 ลบ. ชูดอกเบี้ย 6% รองรับขยายธุรกิจ-ประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

CHAYO ออกหุ้นกู้ 300 ลบ. อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 6% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 24-30 ก.ค.นี้ ระดมทุนรองรับขยายธุรกิจ-ประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ระบุว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขาย 24, 29-30 ก.ค.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เป็นบล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงใช้ประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน

คำค้น