VRANDA ยื่นอุทธรณ์ปมศาลฯ สั่งถอนโฉนดที่ดินโรงแรม “เวอโซ หัวหิน”

VRANDA ยื่นอุทธรณ์ปมศาลฯ สั่งถอนโฉนดที่ดินโรงแรม "เวอโซ หัวหิน"

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA เปิดเผยว่า จากคำพิพากษาของศาลปกครองต่อศาลปกครองชั้นต้นจังหวัดเพชรบุรีที่ได้พิพากษาคดีที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินโดย บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ร้องสอดที่ดินที่เป็นคดีพิพาทดังกล่าวเป็นพื้นที่ของโครงการโรงแรม เวอโซ หัวหิน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและบริเวณข้างเขาตะเกียบในปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนมีความกว้างประมาณ 5 เมตรอยู่แล้ว ตามที่ศาลได้มีคำพิพากษา ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบมีขนาดประมาณ53 ตารางวา

โดยบริษัทฯ คาดว่าขนาดรายการที่ดินที่มีกรณีพิพาทมีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และไม่กระทบสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ คดีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาศาลปกครอง (ชั้นต้น) เท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองต่อศาลปกครองสูงสุดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และภายหลังหากคำพิพากษาปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้บริษัทฯไม่ได้รับความเป็นธรรม บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนื่องจากประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนี้ ได้เคยมีการวินิจฉัยและมีคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดว่าการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เป็นการออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนว่าโฉนดที่ดินแปลงพิพาทได้ถูกออกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้นและบริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดินดังกล่าวต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 โดยบริษัทฯได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินกับกรมที่ดินโดยรอบคอบแล้วปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปที่ดินและเนื้อที่ดิน และภายหลังจากที่บริษัทฯซื้อที่ดินดังกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ก็ทำการรังวัดสอบเขตอีกหลายคราวซึ่งรูปที่ดินและเนื้อที่ดินก็ยังคงเดิม และบริษัทฯได้ก่อสร้างภายในโฉนดที่ได้มาอย่างถูกต้องและดำเนินการอย่างสุจริต

คำค้น