SKY เฮต่อ! การท่าฯลั่นระฆังเพิ่มทุน AOTGA ลุยงานภาคพื้นสนามบิน “ไม้ขาว”

SKY เฮต่อ! การท่าฯลั่นระฆังเพิ่มทุน AOTGA ลุยงานภาคพื้นสนามบิน “ไม้ขาว”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) จัดตั้ง บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT และได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท ซึ่ง AOT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ SAL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งปัจจุบันบพท.ได้รับอนุญาตจาก AOT ให้ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจาก AOTGA ได้รับอนุญาตให้เข้าประกอบกิจการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีกำหนดเวลา 11 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2575 AOTGA จึงมีความจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมการในการเข้าประกอบกิจการ

ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น AOTGA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนของ AOTGA อีกจำนวน 644 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,044 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,440,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,182,400 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 257,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right offering) โดยเรียกชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ได้เข้าลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ในสัดส่วน 46.80% มูลค่ารวม 212,116,284 บาท โดยเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ในสัดส่วน 33.20% มูลค่า 157,716,284 บาท และซื้อจากบริษัท มายบ็อกส์ จำกัด ในสัดส่วน 13.60% มูลค่า 54,400,000 บาท โดยเงินลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบัน SKY เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ AOT ใน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ผ่านการลงทุนใน SAL

อนึ่ง SAL เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 51% ใน AOTGA

คำค้น