“ธปท.” เคาะใช้ ดบ.อ้างอิง THOR ในตลาดการเงินไทย CIMBT-KBANK นำร่องทำสัญญาอนุพันธ์ฯ

“ธปท.” เคาะใช้ ดบ.อ้างอิง THOR ในตลาดการเงินไทย แทน LIBOR เผย CIMBT-KBANK นำร่องทำสัญญาอนุพันธ์ฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ LIBOR จะยุติบทบาทการเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลก ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องหันมาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศ ประเทศไทยได้พัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ อีกทั้งมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ดูแลการคำนวณและการเผยแพร่ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และเป็นฐานให้กับตลาดในการจะนำไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมอื่น ๆ ของภาคธุรกิจที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น สินเชื่อ หุ้นกู้

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) นับเป็นธุรกรรมแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

และการทำธุรกรรมอนุพันธ์ระหว่าง 2 ธนาคารดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ร่วมตลาดในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถปิดความเสี่ยงโดยเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดการเงินไทย

ทั้งนี้ การที่ตลาดการเงินไทยเริ่มมีธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เริ่มมีการเผยแพร่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการพัฒนาตลาดการเงินของไทยในอนาคต อีกทั้งขอชื่นชมและขอบคุณธนาคารและผู้ร่วมตลาดที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง THOR และการทำธุรกรรมใหม่ ๆ ได้ภายในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ร่วมตลาดของไทย

ด้านนายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน KBANK เปิดเผยว่า วานนี้ (31 ส.ค. 63) ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นธุรกรรมแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในตลาดสินเชื่อ ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในปี 64 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในด้านธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน

จากเหตุการณ์ที่ Financial Conduct Authority (FCA) หน่วยงานกำกับดูแลอัตราดอกเบี้ยด้านปล่อยกู้ระหว่างธนาคารชั้นนำในตลาดลอนดอน (London Interbank Offered Rate :LIBOR) ประกาศจะไม่รับรองอัตราดอกเบี้ย LIBOR หลังสิ้นปี 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น ธปท. และผู้ร่วมตลาดได้หาแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีการพัฒนา Fallback THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยรองรับอัตราดอกเบี้ย THBFIX แล้ว ยังได้มีการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่คำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมระหว่างธนาคารในระยะข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน โดยมี ธปท. เป็นผู้ดูแลการคำนวณและการเผยแพร่ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ