PSTC ตั้งบ.ย่อย “กิจการร่วมค้า พีอีเอส-อีอาร์เอส” ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟ เสริมแกร่งธุรกิจ

PSTC ตั้งบ.ย่อย "กิจการร่วมค้า พีอีเอส-อีอาร์เอส" ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟ เสริมแกร่งธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส-อีอาร์เอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท (ทุนชำระแล้ว 25,000 บาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากกระแสเงินสดของบริษัทฃ

โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขอบข่ายการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามแนวนโยบายรวมของบริษัท และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

คำค้น