โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด รักษาป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

GPSC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ฝาย โดยน้อมนำแนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ในการสร้างฝาย เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝน เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศน์ ป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสวิศวกรรมและวิเคราะห์โครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำของกลุ่มบริษัท GPSC ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทำมาทั้งหมด 122 ฝาย วันนี้เราจะทำเพิ่มอีก 10 ฝาย ในอนาคตจะทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง ทาง GPSC เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการร่วมมือกับชุมชน ป่าห้วยมะหาดเป็นป่าที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท เราทำงานต่อเนื่องร่วมกับชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่มั่นคงถาวรตลอดไป

ฝายชะลอน้ำเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในฤดูฝนน้ำจะหลากจากที่สูงสู่พื้นที่ต่ำ การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการดักความชื้นไว้ใต้ดิน และมีประโยชน์กับต้นไม้บริเวณรอบๆ ข้าง หรือในพื้นที่ที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้ เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม GPSC ได้รักษาแนวทางและดำเนินรอยตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายอนุศักดิ์ นิจจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง กล่าวเพิ่มเติม

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ ถือเป็นฝายต้นแบบเพราะโครงสร้างของฝายใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นความร่วมมือของพนักงานจิตอาสา GPSC กับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และนักเรียน ในจังหวัดระยอง จำนวน 267 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด เป็นป่าต้นน้ำสำคัญของชุมชนในพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุด เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางและอำเภอเมือง จังหวัดระยอง การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงมีความสำคัญและต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการสร้างฝายชะลอน้ำ

  1. สำรวจพื้นที่ก่อนจะสร้างฝายชะลอน้ำ เพราะพื้นที่ป่าแต่ละป่ามีความแตกต่างกัน
  2. เตรียมทรายใส่กระสอบ เพื่อจะเอาไปทำเป็นฝายชะลอน้ำ
  3. เย็บกระสอบ โดยพับปากถุงและเย็บให้แน่น
  4. เรียงกระสอบ ใช้กระสอบทรายขวางลำน้ำไว้ ชั้นล่างสุดจะเรียงยาวต่อกันยาวขวางลำธาร ทั้งหมด 3 แถว แถวที่ 2 สลับฟันปลาไปเรื่อยๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างฝายชะลอน้ำ

  1. ต้นไม้มีความชุ่มชื้น มีการเติบโตที่ดีขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดกลับคืนป่า
  2. ได้ช่วยเหลือชุมชนในการทำฝายกั้นน้ำ
  3. สำหรับชุมชนหรือธรรมชาติ ช่วยในการชะลอน้ำ ถ้าสำหรับพวกเรา ได้ความสามัคคี และได้ออกกำลังกาย
  4. ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับป่าชุมชนให้มากที่สุด

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคมไปยังบุคลากรในองค์กรและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญ

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป

“GPSC นวัตกรรมพลังงาน สรรสร้างอนาคต”