BGRIM เปลี่ยนบทบาท “ปรียนาถ” เป็นกรรมการบริหาร-ตั้ง “ฮาราลด์” นั่งซีอีโอ

BGRIM ปรับโครงสร้างบริหาร เปลี่ยนบทบาท “ปรียนาถ” เป็นกรรมการบริหาร-ตั้ง “ฮาราลด์” นั่งซีอีโอ มีผลตั้งแต่วันนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM ระบุว่า ด้วยบริษัทเห็นถึงความสําคัญของการจัดการโครงสร้างการบริหาร ที่มุ่งเน้นเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการกําหนดทิศทางในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่สําคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย โดยอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

รวมทั้งอนุมัติการแต่งตั้ง นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ (Vice Chairperson) และรับทราบการปรับเปลี่ยนบทบาทจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งอนุมัติการแต่งตั้ง นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตําแหน่งที่ว่างลง และรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อีกทั้งอนุมัติการแต่งตั้ง คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ (LeadIndependent Director) และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

คำค้น