“ประกันสังคม” ตัดขายหุ้น TU-SCC เหลือถือไม่ถึง 5%

"ประกันสังคม" ตัดขายหุ้น TU-SCC เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU จำนวน 0.0632% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ในวันที่ 14 ธ.ค. สำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC จำนวน 0.0802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น