จัดหางานสมุทรสาคร เตือนลอบจ้างแรงงานผิดกม. เจอโทษปรับ 2 หมื่นบ. ชี้เสี่ยงแพร่ “โควิด”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกหนังสือด่วน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการลอบจ้างแรงงานผิดกม. เจอโทษปรับ 2 หมื่นบ. ชี้เสี่ยงแพร่ “โควิด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวพบหญิงอายุ 67 ปี อาชีพค้าขายในตลาดค้าอาหารทะเลแห่งหนึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล่าสุด สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการแจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติดังนี้

1.ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายทำงานเท่านั้น หากฝ่าฝืนลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามพระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด

2.สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานกับนายจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร ให้นายจ้างดำเนินการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน หากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

3.สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ให้นายจ้างดำเนินการป้องกันตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด