NVD เปิดโครงสร้างผถห.ใหญ่ กลุ่ม “สมวัฒนา” ขึ้นเบอร์ 1 หลัง S ขายเกลี้ยงพอร์ต

NVD เปิดโครงสร้างผถห.ใหญ่ กลุ่ม "สมวัฒนา" ขึ้นเบอร์ 1 หลัง S ขายเกลี้ยงพอร์ต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 51.5613% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 51.5613% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในวันนี้ (6 ม.ค.2564) บริษัทเปิดเผยว่า นางวัฒนา สมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา จะเป็นผู้เข้าซื้อของบริษัทจำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51.56% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (นางวัฒนา สมวัฒนา จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 427,639,201 หุ้น คิดเป็น 30.97% และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 284,216,119 หุ้น คิดเป็น 20.59%) จากสิงห์ เอสเตท ในราคา 2.52 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1.79 พันล้านบาท โดยธุรกรรมซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นวันนี้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สำคัญดังนี้

คำค้น