SMART เซ็นเช่าพื้นที่ CCP สัญญา 3 ปี มูลค่ารวม 4.42 ลบ. ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน

SMART เซ็นเช่าพื้นที่ CCP สัญญา 3 ปี มูลค่ารวม 4.42 ลบ. ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการเช่าอสังหารมิ ทรัพย์ระยะสั้น โดยตกลงเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ กับบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SMART ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม 73.14% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

โดยเช่าพื้นที่บริเวณชั้นใต้ดิน (บางส่วน) ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 (บางส่วน) เลขที่ 24 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 กำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี ระยะเวลาเช่า 3 มกราคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2567 ด้วยอัตราค่าเช่า 0.12 ล้านบาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเท่ากับ 4.42 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทใช้เป็นสำนักงานกรุงเทพมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ

คำค้น