“ทองคำ มานะศิลปพันธ์” เฉือนขายหุ้น SIMAT เฉียด 3% เหลือถือ 7.16%

"ทองคำ มานะศิลปพันธ์" เฉือนขายหุ้น SIMAT เฉียด 3% เหลือถือ 7.16%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย  หุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT โดย นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.8429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.1634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ 62,795,729 11.92
2. นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ 42,826,700 8.13
3. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 37,201,200 7.06
4. นาย ธนายุส โฆสิตสกุล 26,983,024 5.12
5. บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด 25,000,000 4.74

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/11/2563)

คำค้น