ราชกิจจาฯประกาศยกเลิก 4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วง H2/63

ราชกิจจาฯประกาศยกเลิก 4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วง H2/63

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) โดยในครึ่งหลังของปี 2563 มี PVD ที่จดเลิกมีจำนวน 4 กอง

โดยเป็นการเลิกกองเพื่อโอนย้ายไปยังกองฯ แบบ master pooled fund (แบบที่มีหลายนายจ้างและหลายนโยบายการลงทุน) จากเดิมเป็นกองแบบ single fund ที่มีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว 3 กองทุน ได้แก่

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่ออนาคต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

โดยการโอนย้ายไปนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างสมาชิก PVD มีทางเลือกมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการกองทุน

ส่วนอีก 1 กองเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการเลิกกองทุนโดยไม่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่หรือเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อิเซตัน (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว