AOT เซ็น MOU “บวท.” เสริมความปลอดภัยขนส่งทางอากาศ เพิ่มความมั่นใจผู้ใช้บริการ

AOT เซ็น MOU "บวท." เสริมความปลอดภัยขนส่งทางอากาศ เพิ่มความมั่นใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT กับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ บวท. โดยมี เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) กล่าววัตถุประสงค์ของพิธีลงนามฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ได้แก่ นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง, นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่, นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้ลงนาม

โดยร่วมกับผู้แทน บวท. ได้แก่ นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารการจราจรทางอากาศ และนายชำนาญ ฤาชัย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ บวท.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT

ทั้งนี้ ข้อตกลงฯฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) ร่วมกัน ระหว่าง AOT และ บวท. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาคพื้น และห้วงอากาศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนมีความมั่นใจ ในการให้บริการของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT

คำค้น