JCKH เคาะเพิ่มทุน 30 ล้านหุ้น ขาย PP ราคา 0.80 บ./หุ้น

JCKH ประกาศแผนขายหุ้นเพิ่มทุน 30 ล้านหุ้น ให้ PP จำนวน 1 ราย ณ ราคา 0.80 บ./หุ้น

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2564 ให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 81,286,096 หุ้น โดยจัดสรรเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ และเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น กำหนดระยะเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 8 เมษายน 2564

โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในปัจจุบันที่เท่ากับ 0.54 บาท/หุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 ราคาเสนอขายดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น