IIG เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.นี้ ผ่าน “E-AGM” ป้องกันเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

IIG เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.นี้ ผ่าน "E-AGM" ป้องกันเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

โดยบริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุม ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติยกเลิกสถานที่จัดประชุม เลื่อนวันประชุม และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 จากเดิมวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถติดตั้ง Application “IR PLUS AGM” (“Application”) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone Tablet หรือ iPad ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS 13.6 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ Android 7 ขึ้นไป สามารถติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Play Store ได้ทันที  โดยค้นหา Application ชื่อ IR Plus AGM  พร้อมล็อคอินเข้าสู่ระบบ และยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทาง Application ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application และกรอก PIN Code ที่ได้ติดตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่จะปฏิบัติงานในวันประชุม ณ ห้องกิ่งเกศกมล ชั้น 2 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค