SKY จัดประชุมผถห.ออนไลน์ เปิดทิศทางธุรกิจปี 64

SKY จัดประชุมผถห.ออนไลน์ เปิดทิศทางธุรกิจปี 64

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า บริษัทปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ภายหลังนายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKY และคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินการปี 2563 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2564 ก็ยังแสดงความมั่นใจถึงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานในปีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้อุ่นใจด้วย

คำค้น