ITEL แจ้งใช้สิทธิ “วอแรนต์ 1” ครั้งสุดท้าย 20 พ.ค.64

ITEL แจ้งใช้สิทธิ “วอแรนต์ 1” ครั้งสุดท้าย 20 พ.ค.64

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITEL–W1) จะครบกำหนดอายุในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 สิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดฯ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย คือ ระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น.– 15.00 น. ณ สถานที่ที่ติดต่อการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถดูได้จากกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) หรือ www.interlinktelecom.co.th

คำค้น