CK ออกหุ้นกู้ 7 พันลบ. 4 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.45% ขายรายใหญ่-สถาบัน

CK ออกหุ้นกู้ 7 พันลบ. 4 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.45% ขายรายใหญ่-สถาบัน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเสนอขายมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีการเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่

-หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.97 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.39 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

-หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2574 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค. 64 มีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง 3,650 6,670 ล้านบาท เช่น หนี้เงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และ เพื่อขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 1,000 3,330 ล้านบาท

โดยตรียมปรับปรุงเครื่องจักร-ซื้อเครื่องจักรและลงทุนใน บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด บริษัท กมลาซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด  บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น รวมทั้ง กรณีอื่นๆ เช่นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ จำนวน 500-3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64

คำค้น